Algemene ledenvergadering Zaterdag 6 april 2019 15.30 uur

Hierbij  wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van de Havenvereniging op zaterdag 6  april om 15.30 uur in De Schoener.

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken / mededelingen
 3. Verslag ALV 17 maart 2018
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Verslag Kascommissie
 7. Benoemen nieuw lid kascommissie
 8. Bestuursverkiezing
 9. Havendagen 2019 stand van zaken.
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Sluiting